Small p1010387
Nepssa banner 120806 950px
Small others56bnewnh
dual meet
V
2019-01-18
dual meet
V
2019-01-19
Loomis 86
Hopkins 99
dual meet
V
2019-01-19
Hopkins 83
Loomis 97
dual meet
V
2019-01-19
Choate 105
dual meet
V
2019-01-18
dual meet
V
2019-01-19
Choate 78
Deerfield 103
dual meet
V
2019-01-18
Hackley 70
triple dual meet
V
2018-12-12
triple dual meet
V
2019-01-18
dual meet
V
2019-01-16
Avon 85
KO 96
dual meet
V
2019-01-16
St George 100
Milton 74
dual meet
V
2019-01-09
Exeter 104
Milton 77

School of the Holy Child 2019
V

name gender graduation seasons
Catherine Brady '20 2020
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Dara Burke '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Caroline Cleary '21 2021
2018-SHC
2019-SHC
Cynthia Demarinis '20 2020
2018-SHC
2019-SHC
Cynthia DeMarinis '20 2020
2019-SHC
Claire Doyle '20 2020
2018-SHC
2019-SHC
Elizabeth (Lizzie) Ford '22 2022
2018-SHC
2019-SHC
Olivia Gaffney '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Charlotte Hurley '20 2020
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Alessia Jaeger '21 2021
2018-SHC
2019-SHC
Alanna Kelly '21 2021
2018-SHC
2019-SHC
Grace McGrath '20 2020
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Francesca Meluso '19 2019
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Juliana Rivera '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Willa Sarcone '22 2022
2018-SHC
2019-SHC
Elizabeth (Lizzy) Scala '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Margaret (Maggie) Scala '19 2019
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Moira (Molly) Scala '24 2024
2019-SHC
Campbell Steere '23 2023
2019-SHC
Genna Szczepanski '22 2022
2019-SHC